مطالب پر بازدید

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

پروازکردن fly و به اوج درآمدن در خواب و رویا چه تعبیری می تواندداشته باشد آیا همانطور که بیداری با هواپیما، پاراگلایدر، بالن و … پرواز و به اوج در آمدن لذت دارد در خواب هم تعبیر خوبی دارد یا نه؟

به طور کلی پرواز کردن و به اوج رفتن نشانه هایی از قدرت اراده و تصمیم گیری های موفقیت آمیز Flying and climbing signs of will power and successful decisions شما می باشد اما گاهی هر پرواز در خواب یک تعبیر ندارد در ادامه این بخش دیگر جزئیات تعبیر خواب پرواز و به اوج در آمدن را بدانید. از انتخاب شما سپاسگزاریم.

 

 

انسان‌ Man هایی کـه چنین رویاهایی میبینند طبق معمول بـه خوبی از عهده اداره کردن زندگی خود برمی‌آیند. تصویر پرواز در رویا هم چنین فشارهای درونی دیگری کـه مـا رابه پایین می کشند از قبیل نداشتن اعتماد بـه نفس، اضطراب و افسردگی را نشان می دهد.

 

این جنبه منفی رویای پرواز اسـت کـه نشان می دهد چگونه مـا از ترس‌ها و آسیب‌های روحی درونی بـه وسیله جدا کردن احساسات و ذهن خود از واقعیت فرار می کنیم.

در اغلب موارد فرد بـه تنهایی پرواز میکند کـه این امر جنبه مستقل بودن را در پرواز نشان می دهد. اما بعلت این‌کـه پرواز احساسات مثبت و مسرت بخش را نیز در بر دارد، شاید شامل تمایلات جسمانی نیز بشود. رویای پرواز هم چنین رهایی از هنجارها و محدودیت‌های جامعه را نیز بـه تصویر می کشد.

تعبیر خواب پرواز کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرواز در خواب Flying in sleep نیکو اسـت مگر این‌کـه مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید کـه دیگر زیر پای خودرا نبینید. این را معبران بد دانسته‌اند و معتقدند کـه حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید کـه پرواز میکنید و از جایی برمی خیزید و بـه آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی Life شـما بـه وجود می آید کـه دل خواه اسـت.

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود میبرید. گاه در خواب می بینید کـه پرواز می کنید اما میخواهید خود رابه لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چـه تلاش می کنید نمیتوانید. این نشانه آن اسـت کـه در تحولات آینده زندگی برای رسیدن بـه هدف‌های تعیین شده دچار مشکل و سختی میشوید و یا اصلاً نمیرسید.

تعبیر خواب پرواز در شب

مطیعی تهرانی: پرواز در شب تحولی اسـت آمیخته بـه اندوه و غم یا سفری اسـت کـه خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

تعبیر خواب سقوط در حین پرواز

مطیعی تهرانی: مجلسی نوشته اگر کسی ببیند کـه حین پرواز بـه زمین می‌افتد زن Female خودرا طلاق می دهد و زنی دیگر میگیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی اسـت و گویای این واقعیت کـه برای ایجاد تحول با ناکامی رو بـه رو می شوبد. مجموعاً دیدن پرواز در خواب بد نیست و التیام امور را نوید میدهد.

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید با بال‌هایی سیاه پرواز میکنید، نشانه نومیدی اسـت. اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن اسـت کـه در زندگی فردی منحط و پست می شوید. اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن اسـت کـه دیگر بار مقام و منزلت خودرا بدست می‌آورید.

لیلا برایت:

اگر در خواب ببینید کـه هنگام پرواز سقوط میکنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

تعبیر خواب پرواز در آسمان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید بـه آسمان بپرید، دلیل کـه حج کند. اگر دید از سرای خود بـه سرای مجهول بپرید، دلیل کـه اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.

لوک اویتنهاو میگوید:

پرواز کردن: در آسمان‌ها: تجربیاتی شیرین

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز میکنید. نشانه آن اسـت کـه در امر ازدواج با بدبخت‌هایی روبه‌رو میشوید. اگر خواب ببینید نزدیک بـه زمین پرواز می کنید، نشانه آن اسـت کـه از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت.

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر خواب ببینید در حین پرواز بـه خورشید نگاه می کنید، علامت آن اسـت کـه بیهوده نگران هستید، زیرا در کارها بـه توفیق میرسید. اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید، دلالت بر قحطی و جنگ دارد.

تعبیر خواب داشتن بال و پر

ابراهیم کرمانی: اگر بیند پرها داشت، لیکن بـه خلاف پر مرغان، دلیل کـه بیمار شود و بـه نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی بـه جائی پرواز نمود، دلیل کـه سفر نماید.

بیشتر بخوانید  فواید استفاده از دستگاه بخور درخانه برای بدن و سلامتی

لوک اویتنهاو میگوید:

داشتن بال: خوشبختی

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید کـه بال و پر دارید و پرواز میکنید، بیانگر گرفتاری و دردسر اسـت.

تعبیر خواب پرواز با هواپیما،پاراگلایدر و بالن

لیلا برایت: پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‌ی ناامیدی و یأس اسـت. پرواز با بالن در خواب، نشانه‌ی آن اسـت کـه بـه یکی از اهدافتان می رسید.

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مکانی مشخص

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز میکنید، علامت آن اسـت کـه دشمنان بـه دنبال فرصتی مناسب‌اند تا شـما را بدام بیندازند، باید مراقب اطراف خود باشید.

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر خواب ببینید بر فراز مکان‌هایی مخروبه پرواز می کنید، علامت آن اسـت کـه در محیط‌های مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد.

تعابیر بیشتر درمورد خواب پرواز و پرواز کردن

خواب‌هایی کـه در آن احساس پرواز کردن می کنید نشانه‌ی شخصیت خوب شـما اسـت. شـما احتمالا هموار از جنبه‌ی زیبا و مثبت بـه زندگی نگاه می کنید، فارغ از این‌کـه وضعیت کنونی‌تان چگونه اسـت. شـما مستقل هستید و روحیاتی بسیار رها و آزاد دارید. اگر خواب ببینید از زمین بلند می شوید ودر هوا پرواز می کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بسیار خوبی اسـت.

در خواب خودتان را در حال پرواز کردن ببینید

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر خودتان را در خواب در حال پرواز کردن ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشان دهنده‌ی نیاز شـما بـه آزادی باشد. شاید میخواهید مستقل باشید و بزودی بـه آرزوی‌تان دست پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز آب

اگر در خواب ببینید بر فراز آب پرواز میکنید، چنین خوابی می تواند نشانگر نیاز شـما بـه تمرکز بیشتر بر کسب و کارتان باشد. اگر اینکار را انجام ندهید رقبای‌تان ممکن اسـت از بی‌فعالیتی شـما استفاده و سعی کنند کسب و کارتان را نابود کنند.

تعبیر خواب افتادن پس از پرواز کردن

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر چنین خوابی ببینید، طبق معمول نشانه‌ی آن اسـت کـه راه حلی برای مشکلاتی کـه در حال حاضر در زندگی تجربه می کنید پیدا خواهید کرد. این خواب نشانه‌ی غلبه بر موانع موجود سر راه موفقیت‌تان نیز هست.

تعبیر خواب تلاش مایوسانه برای پرواز کردن

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر در خواب سعی بـه پرواز کردن داشته باشید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ی آن باشد کـه تلاش‌تان برای صعود از نردبان ترقی اجتماعی موفقیت آمیز نخواهد بود.

تعبیر خواب پرواز کردن با هواپیما

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر خواب ببینید هواپیمایی رابه پرواز در می‌آورید، چنین خوابی ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ی برداشتن نخستین قدم برای انجام هدفی مهم باشد.

تعبیر خواب اینکه هنگام پرواز کردن زمین را نظاره کنید

اگر در خواب بـه پایین نگاه کنید و هنگام پرواز کردن منظره‌ی روی زمین را نظاره کنید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ی موانعی باشد کـه اخیرا با آن‌ها مواجه شده‌اید. اما، آن‌ها موقتی هستند و شـما قادر خواهید بود بـه سهولت بر آن‌ها غلبه کنید.

تعبیر خواب پریدن

برخی کتب قدیمی به جای پرواز کردن واژه پریدن را به کار برده اند اما در حقیقت پریدن از مکانی به مکانی دیگر است به همین منظور کمی تعبیر آن با پرواز متفاوت است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از جائی به جای دیگر می‌پری و می‌جهی، یـعـنـی حال و روز تو تغییر می‌کند.
اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از خانۀ خودت به خانه‌ای می‌پری که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و باید توبه کنی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از خانه‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای به خانۀ دیگری که آن را هم تا به حال ندیده‌ای پریده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی. اگر ببینی از روی دیواری پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از جای تمیز و پاکیزه‌ای پریده‌ای، یـعـنـی از فساد به خوبی و درستی می‌رسی، ولی اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به فساد و تباهی  Corruption and ruin دچار می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با عصا یا نیزه یا چوبی که در دست داری از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی روی کمک مردی قوی و توانا اعتماد می‌کنی تا به خواسته خودت برسی، و یا اینکه از رنج و نگرانی نجات پیدا می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به هر جائی که بخواهی می‌توانی بپری، تعبیرش توان و توانائی تو می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به جای دوری پریده‌ای، یـعـنـی به مسافرت دوری می‌روی.

بیشتر بخوانید  طرز تهیه یخ‌چای سبز با زنجبیل، نعناع و عسل

اگر ببینی به هوا پریدی و به سمت قبله شدی و بعد از آن خودت را در مکه یا مدینه دیده‌ای، یـعـنـی حج را به جا می‌آوری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از جائی بیرون پریده‌ای، یـعـنـی حال و روز بد تو خوب می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، یـعـنـی زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.
اگر ببینی به طور واژگون و وارونه پریده‌ای و در هوا چرخیده‌ای و ملق زده‌ای، یـعـنـی کار تو واژگون می‌شود و دچار تباهی در عیش و معیشت خواهی شد.

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز منظره‌ ای برفی

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر خواب پرواز کردن بر فراز منظره‌ای پوشیده از برف را ببینید چنین خوابی نشانه‌ی زندگی موفق و لذت بخش با همسرتان اسـت، کـه شادمانی و سعادت بسیاری برای هر دوی‌تان بـه همراه خواهد آورد.

تعبیر خواب ترسیدن از پرواز در ارتفاع زیاد

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر خواب ببینید از پرواز کردن در ارتفاع زیاد میترسید، چنین خوابی ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ی عدم قاطعیت یا بی‌تفاوتی‌تان نسبت بـه شرایط زندگی باشد. گاهی این خواب ممکن اسـت نشانه‌ی آن باشد کـه برنامه‌ها و نیات‌تان ثمره‌ای نخواهد داشت یا تا حدودی نا امیدتان خواهد کرد.

تعبیر خواب پرواز کردن در فضای بیرون از جو

اگر خواب ببینید در فضای بیرون از جو زمین بدون سفینه‌ی فضایی پرواز Flight می کنید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ی رویداد هـای در حال تغییر زندگیتان در آینده‌ای نزدیک باشد. این رویدادها بـه احتمال بیشتر منفی خواهند بود.

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مسافت‌ های دور و دراز

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر درباره‌ی پرواز کردن بر فراز مسافت‌های دور و دراز خواب ببینید چنین خوابی ممکن اسـت نشان دهنده‌ی آشفتگی و تلاطم در رابطه‌ی عاشقانه‌تان باشد. این مشکلات ممکن اسـت بـه چیزی برگردد کـه انتظارش را میکشید.

تعبیر خواب پرواز کردن طولانی Dream interpretation Long flight

 

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر خواب پرواز طولانی ببینید، کـه برای مدت زمانی دراز طول بکشد، چنین خوابی نشانۀ احساسات عدم امنیت یا تردید پنهان شـما درباره‌ی ایجاد تغییرات برای التیام زندگیتان اسـت.

تعبیر خواب دوتایی پرواز کردن با کسی

اگر خواب ببینید دو نفری همراه با کسی پرواز میکنید و دستان وی را گرفته‌ اید چنین خوابی ممکن اسـت نشانۀ ملاقات کسی در آینده‌ای نزدیک باشد، کسیکه با او رابطۀ عاشقانۀ پرشوری خواهید داشت اما متاسفانه زیاد طول نخواهد کشید.

تعبیر خواب پرواز کردن به کمک یک سری وسایل نقلیه

 

عکس نوشته پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر در خواب با استفاده از وسایل مکانیکی در حال پرواز کردن باشید چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ی بـه دست آوردن مالکیت بر چیزی در آینده ‌ی نزدیک باشد.

تعبیر خواب پرواز کردن در آسمان

 

تعبیر خواب پرواز،اوج گرفتن، بال درآوردن/ پریدن

 

اگر خواب پرواز کردن در آسمان ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانۀ رویدادی خوب یا بد در زندگیتان باشد، اما همه ی چیز بـه وضعیت کنونی‌ تان بستگی دارد. اگر همه ی چیز در زندگی خوب باشد، اوضاع‌ تان بعد از این خواب بهتر خواهد شد. و بر عکس آن، اگر اوضاع بد باشد بدتر هم خواهد شد.

تعبیر خواب پرواز کردن با فرشته‌ ها

اگر خواب ببینید همراه با فرشته‌ ها پرواز میکنید، چنین خوابی نشانۀ بسیار خوبی اسـت. این خواب نشانۀ صداقت و احترامی اسـت کـه احتمالا بزودی ازآن برخوردار میشوید. این خواب نشانه‌ ای از آدم‌ هایی اسـت کـه دربارۀ شـما و دستاوردهایتان در آینده‌ای نزدیک حرف‌ های خوبی خواهند زد.

امیدواریم همواره خواب های شیرین، رویاهای زیبا و تعبیر های واقعی و پر از خیر و خوبی برای تمامی لحظه های شما به وقوع بپیوندد. و همواره با قالیچه پرنده موانع زندگی اتان را به سهولت پشت سر بگذارید! ناز وب

Interpretation of flight sleep, climbing, climbing / jumping

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

تعبیر خواب های کلی از کابوس ها و خواب های بد

تعبیر خواب تعقیب کردن و تعقیب شدن | فرار و گریز

تعبیر خواب اتومبیل و تصادف
لینک خبر

برروی تصویر کلیک کنید تا اپلیکیشن برای شما دانلود شود
نمایش بیشتر

علی اکبر

سلام من علی اکبر از شهر سیراف هستم،و این سایت رو برای شهرم که در فضای مجازی به نمایش در بیاد ساختم.امیدوارم از سایتم که همه نمونه مطالب درش هست خوشتون امده باشه و راضی باشید و میخوام که با نظرهاتون منو یاری کنید.برای یافتن مروارید دریاها را جستجو مکن شاید در گریبان خودت باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن