دانستنی سنگ ها

جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی

ضریب شکست نور (Refractive Index) با نماد RI یکی از فاکتور های بسیار مهم در شناخت گوهر سنگ ها است زیرا هر گوهر سنگ ضریب شکست مربوط به خود را داراست.

ضریب شکست نور (Refractive Index) با نماد RI یکی از فاکتور های بسیار مهم در شناخت گوهر سنگ ها است زیرا هر گوهر سنگ ضریب شکست مربوط به خود را داراست. سنگهایی با ضریب شکست بیشتر، تمایل به درخشندگی و انعکاس بیشتر نور به چشم ما دارند. همانطور که در جدول نیز مشاهده میکنید برای الماس، شاخص برلیانسی آن سبب شده نسبت به گوهرسنگهای دیگر ارزشمند تر شود. قبل از دیدن جدول ضریب شکست نور کانی ها و سنگهای قیمتی لازم است با تعریف و برخی اصطلاحات آشنا شیوید:

ضریب شکست نور چیست؟

در این تصویر تک انکساری نور در الماس که یک کانی ایزوتروپیک هست نمایش داده شده و با فرمول محاسبه ضریب شکست نور محاسبه شده است.

ضریب شکست نور در واقع بررسی سرعت نور در مایعات و جامدات و گاز ها بوده که عامل آن تغییر سرعت نور در محیط های مختلف است. در گوهرشناسی ضریب شکست نور در سنگ های قیمتی به دو روش ایمرسیون و رفرکتومتر سنجیده میشه.  نحوه محاسبه ضریب شکست نور بسیار ساده است. برای مثال سرعت نور در خلأ تقریبا ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه است ولی سرعت نور در الماس چیزی در حدود ۱۲۵ هزار کیلومتر بر ثانیه است. با تقسیم سرعت نور در خلأ و سرعت نور در گوهر سنگ مورد نظر میتوان به شاخص ضریب شکست نور رسید:

۳۰۰÷۱۲۵=2.4 که این عدد همان ضریب شکست نور الماس چیزی در حدود ۲.۴۱۷ تا ۲.۴۱۹ است.

اگر بخواهیم واضح تر تعریف ضریب شکست نور را بیان کنیم این مثال چاره گشاست:
ضریب شکست نور در آبسکه ای درون یک ظرف بلورین بیندازید جایگاه دقیق سکه را علامت گذاری و سپس ظرف را با آب پر کنید. جایگاه دیده شدن سکه درون آب را علامت گذاری کنید. تغییر جایگاه سکه در واقع به علت تغییر سرعت نور در هوا نسبت به آب است.

دو شکستی یا ضریب شکست مضاعف (انکسار مضاعف) چیست؟

برخی کانی ها دو ضریب شکست نور (Double Refraction) دارند یا اصطلاحا دارای انکسار مضاعف (به انگلیسی: Birefringence) هستند. برخی کانی ها تک انکساری هستند. به طور کلی کانی ها به دو دسته تقسیم میشوند:

1- کانی های ایزوتروپیک (isotropic)

کانی های ایزوتروپیک‌ آن دسته از کانی هایی هستند که از ساختار کریستالی همگرا و یکسانی برخودار بوده و نور در آنها با سرعت یکسان عبور می کند. عموم کانی هایی که تبلور ایزومتریک دارند از این جمله اند. کانی های ایزوتروپیک مانند الماس و اسپینل و… تک انکساری هستند.

2- کانی های غیر ایزوتروپیک (anisotropic)

ضریب انکسار مضاعف کلسیت

بلور کلسیت که دارای ضریب شکست مضاعف است . همانطور که میبینید نوشته پشت بلور به علت داشتن ویژگی اوپتیکی دو شکستی بدین شکل دیده میشود و در حقیقت پرتو نور به محض ورود به کانی به دو پرتو نور با زاویه متفاوت انکسار یافته.

کانی های گوهری آنیزوتروپیک یا غیر ایزوتروپیک آن دسته از سنگ‌های قیمتی هستند که نور در هنگام عبور از آنها به دو بخش تقسیم شده و بازاویه ای متفاوت انتشار میابد. گوهرهای غیر ایزوتروپیک دارای دوشکستی یا ضریب شکست مضاعف (Double Refraction) هستند. اکثر کانی های گوهری دارای شکست مضاعف هستند. همانطور که مشاهده میفرمایید یک پرتو نور به محض ورود به کانی به دو پرتو نور با زاویه ی متفاوت انکسار یافته.

کانی های آنیزوتروپیک موج حرکتی نور را در یک مسیر محدود ساخته و سپس از ورود سایر امواج جلوگیری می کنند. بنابراین نور به دو پرتو تقسیم میشود هر یک از این پرتو‌ها با زاویه مخصوص به خود در مسیرهای مختلفی انتشار می یابند. اگر اختلاف انکسار مضاعف از این کوچکتر باشند قابل محاسبه نیستند و یا اینکه با دستگاه های پیشرفته محاسبه میشوند پس به نوعی میتوان این گروه رو هم آنیزوتروپیک و هم ایزوتروپیک نامید.

جدول مقدار ضریب شکست نور 150 نوع کانی طبیعی

جدول ضریب شکست نور گوهر سنگها
نام گوهر سنگ ضریب شکست نور انکسار مضاعف
tags - hematite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% هماتیت (Hematite) 2.940-3.220 0.287
tags - cinnabar 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سینابار (Cinnabar) 2.905-3.256 0.351
tags - cuprite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کوپریت (Cuprite) 2.849 ندارد
tags - diamond 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% الماس (Diamond) 2.417-2.419 ندارد
tags - sphalerite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اسفالریت (Sphalerite) 2.368-2.371 ندارد
tags - cassiterite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کاسیتریت (Cassiterite) 1.997-2.098 0.096-0.098
tags - scheelite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% شیلیت (Scheelite) 1.918-1.937 0.010-0.018
tags - demantoid garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت دمانتوئید (Demantoid Garnet) 1.88-1.94 ندارد
tags - uvarovite garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت یوواروئیت (Uvarovite Garnet) 1.865 ندارد
tags - sphene 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اسفن یا تیتانیت (Sphene , Titanite) 1.843-2.110 0.100-0.192
tags - zircon 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% زیرکن (Zircon) 1.810-2.024 0.002-0.059
tags - cerussite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سروزیت (Cerussite) 1.804-2.079 0.274
tags - spessartite garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت اسپسارتین (Spessartite Garnet) 1.790-1.820 ندارد
tags - painite1 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% پینیت (Painite) 1.787-1.816 0.029
tags - almandine garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت آلماندین (Almandine Garnet) 1.770-1.820 ندارد
tags - ruby 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% یاقوت سرخ (Ruby) 1.762-1.778 0.008
tags - star ruby2 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% یاقوت سرخ استار(Star Ruby) 1.762-1.778 0.008
tags - blue sapphire 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% یاقوت کبود (Sapphire) 1.762-1.778 0.008
tags - star sapphire 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% یاقوت کبود استار (Star Sapphire) 1.762-1.778 0.008
tags - mali garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت مالی (Mali Garnet) 1.760-1.780 ندارد
tags - benitoite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% بنیتوئیت (Benitoite) 1.757-1.804 0.047
tags - alexandrite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% الکساندریت (Alexandrite) 1.746-1.763 0.007-0.011
tags - chrysoberyl 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کریزوبریل (Chrysoberyl) 1.746-1.763 0.007-0.011
tags - rhodolite garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت رودولیت (Rhodolite Garnet) 1.742-1.785 ندارد
tags - rhodolite garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت تغییر رنگ دهنده (Color-Change Garnet) 1.742-1.780 ندارد
tags - malaia garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت مالایا (Malaia Garnet) 1.742-1.780 ندارد
tags - grossular garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت گروسولار (Grossular Garnet) 1.734-1.759 ندارد
tags - tsavorite garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت ساواریت (Tsavorite Garnet) 1.734-1.759 ندارد
tags - leuco garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت لوکو (Leuco Garnet) 1.734-1.759 ندارد
tags - grossular garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت هسونیت (Hessonite Garnet) 1.730-1.757 ندارد
tags - epidote1 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اپیدوت (Epidote) 1.729-1.768 0.015-0.049/td>
tags - bastnasite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% بستناسیت (Bastnasite) 1.720-1.820 0.100
tags - azurite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آزوریت (Azurite) 1.720-1.848 0.108-0.110
tags - pyrope garnet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گارنت پیروپ (Pyrope Garnet) 1.720-1.756 ندارد
tags - taaffeite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% تافئیت (Taaffeite) 1.719-1.730 0.004-0.009
tags - rhodonite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% رودونیت (Rhodonite) 1.716-1.752 0.010-0.014
tags - spinel 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اسپینل (Spinel) 1.712-1.782 ندارد
tags - kyanite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کیانیت (Kianite) 1.710-1.734 0.015-0.033
tags - diaspore 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% دیاسپور (Diaspore) 1.702-1.750 0.048
tags - serendibite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سرندیبیت (Serendibite) 1.701-1.743 0.005
tags - idocrase 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% ایدوکراز (Idocrase-Vesuvianite) 1.700-1.723 0.002-0.012
tags - tanzanite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% تانزانیت (Tanzanite) 1.691-1.700 0.009
tags - zoisite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% زئوسیت (Zoisite) 1.691-1.700 0.009
tags - dumortierite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% دومورتیریت (Dumortierite) 1.678-1.689 0.015-0.037
tags - sinhalite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سینهالیت (Sinhalite) 1.665-1.712 0.036-0.042
tags - diopside 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% دیوپسید (Diopside) 1.664-1.730 0.024-0.031
tags - kornerupine 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کورنروپین (Kornerupine) 1.660-1.699 0.012-0.017
tags - hiddenite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% هیدنیت (Hiddenite) 1.660-1.681 0.014-0.016
tags - kunzite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کونزیت (Kunzite) 1.660-1.681 0.014-0.016
tags - spodumene 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اسپودمن (Spodumene) 1.660-1.681 0.014-0.016
tags - axinite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آکسینیت (Axinite) 1.656-1.704 0.010-0.012
tags - malachite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% مالاکیت (Malachite) 1.666-1.909 0.254
tags - sillimanite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سیلیمانیت (Sillimanite) 1.655-1.684 0.014-0.021
tags - jadeite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% یشم جادئیت (Jadeite) 1.652-1.688 0.020
tags - peridot 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% پریدوت یا زبرجد (Peridot) 1.650-1.703 0.036-0.038
tags - enstatite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% انستاتیت (Enstatite) 1.650-1.680 0.009-0.012
tags - euclase 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اوکلاز (Euclase) 1.650-1.677 0.019-0.025
tags - phenakite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% فناکیت (Phenakite) 1.650-1.670 0.016
tags - dioptase 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% دیوپتاز (Dioptase) 1.644-1.709 0.051-0.053
tags - jet 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% شبق (Jet) 1.640-1.680 ندارد
tags - jeremejevite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% ژرمژوئیت (Jeremejevite) 1.637-1.653 0.007-0.013
tags - barite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% باریت (Barite) 1.636-1.648 0.012
tags - danburite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% دنبوریت (Danburite) 1.630-1.636 0.006-0.008
tags - clinohumite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کلینوهومیت (Clinohumite) 1.629-1.674 0.028-0.041
tags - apatite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آپاتیت (Apatite) 1.628-1.649 0.002-0.006
tags - andalusite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آندالوزیت (Andalusite) 1.627-1.649 0.007-0.013
tags - smithsonite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اسمیت زونیت (Smithsonite) 1.621-1.849 0.228
tags - datolite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% داتولیت (Datolite) 1.621-1.675 0.040-0.060
tags - celestine 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سلستین (Celestine) 1.619-1.635 0.010-0.012
tags - tourmaline 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% تورمالین (Tourmaline) 1.614-1.666 0.014-0.032
tags - actinolite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اکتینولیت (Actinolite) 1.614-1.653 0.020-0.025
tags - hemimorphite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% همی مورفیت (Hemimorphite) 1.614-1.638 0.022
tags - prehnite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% پرهنیت (Prehnite) 1.611-1.669 0.021-0.039
tags - gaspeite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گاسپیت (Gaspeite) 1.610-1.810 0.22
tags - turquoise 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% فیروزه (Turquoise) 1.610-1.650 0.040
tags - topaz 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% توپاز (Topaz) 1.609-1.643 0.009-0.016
tags - sugilite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سوژیلیت (Sugilite) 1.607-1.611 0.001-0.004
tags - brazilianite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سنگ برزیل (Brazilianite) 1.602-1.623 0.019-0.021
tags - pezzotaite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% پزوتایت (Pezzottaite) 1.601-1.620 0.008-0.011
tags - rhodochrosite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% رودوکروزیت (Rhodochrosite) 1.600-1.820 0.208-0.220
tags - nephrite jade 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% نفریت (Nephrite) 1.600-1.627 0.027
tags - larimar 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% لاریمار (Larimar) 1.595-1.645 1.595-1.645
tags - eudialyte 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% یودالیت (Eudialyte) 1.591-1.633 0.003-0.010
tags - grandidierite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گرندیدیریت (Grandidierite) 1.590-1.623 0.033
tags - howlite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% هولیت (Howlite) 1.586-1.605 0.019
tags - amblygonite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آمبلیگوینت (Amblygonite) 1.578-1.646 0.024-0.030
tags - emerald 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% زمرد (Emerald) 1.565-1.602 0.005
tags - aquamarine 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آکوامارین (Aquamarine) 1.565-1.602 0.005
tags - morganite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% مورگانیت (Morganite) 1.562-1.605 0.004-0.010
tags - goshenite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% گوشنیت (Goshnite) 1.562-1.605 0.004-0.010
tags - golden beryl 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% بریل طلایی (Golden Beryl) 1.562-1.605 0.004-0.010
tags - red beryl 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% بریل قرمز یا بیکسبیت (Bixbite) 1.562-1.605 0.004-0.010
tags - labradorite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% لابرادوریت (Labradorite) 1.559-1.570 0.008-0.010
tags - hambergite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% همبرگیت (Hambergite) 1.553-1.628 0.072
tags - charoite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% چاروئیت (Charoite) 1.550-1.561 0.004-0.009
tags - amethyst 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آمیتیست (Amethyst) 1.544-1.553 0.009
tags - aventurine 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آونتورین (Aventurine) 1.544-1.553 0.009
tags - ametrine 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آمیترین (Ametrine) 1.544-1.553 0.009
tags - citrine 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سیترین (Citrine) 1.544-1.553 0.009
tags - gem silica 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کالسدون سیلیکای جواهری (Gem Silica) 1.544-1.553 0.009
tags - rock crystal 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% بلور کوارتز یا دُر (Crystal Quartz) 1.544-1.553 0.009
tags - rose quartz 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% رز کوارتز (Rose Quartz) 1.544-1.553 0.009
tags - smoky quartz 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کوارتز دودی (Smoky Quartz) 1.544-1.553 0.009
tags - andesine 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آندزین (Andesine) 1.543-1.551 0.009
tags - iolite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آیولیت (Iolite) 1.542-1.578 0.008-0.012
tags - scapolite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اسکاپولیت (Scapolite) 1.540-1.579 0.009-0.037
tags - jasper 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% جاسپر (Jasper) 1.54 ندارد
tags - amber 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کهربا (Amber) 1.539-1.545 ندارد
tags - oligoclase 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اولیگوکلاز (Oligoclase) 1.538-1.550 0.007-0.013
tags - aragonite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آراگونیت (Aragonite) 1.530-1.685 0.155
tags - williamsite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% ویلیامزیت (Williamsite) 1.530-1.575 0.001-0.002
tags - agate 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% عقیق (Agate) 1.530-1.540 0.004-0.009
tags - bloodstone 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سنگ خون (Bloodstone) 1.530-1.540 0.004-0.009
tags - chalcedony 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کلسدونی (Chalcedony) 1.530-1.540 0.004-0.009
tags - chrome chalcedony 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کلسدونی سبز (Chrome Chalcedony) 1.530-1.540 0.004-0.009
tags - carnelian1 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کارنلین (Carnelian) 1.530-1.540 0.004-0.009
tags - chrysoprase 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کریزوپراز (Chrysoprase) 1.530-1.540 0.004-0.009
tags - onyx 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اونیکس (Onyx) 1.530-1.540 0.004-0.009
tags - lepidolite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% لپیدولیت (Lepidolite) 1.525-1.587 0.013
tags - sunstone 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سنگ خورشید (Sunstone) 1.525-1.548 0.010
tags - amazonite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آمازونیت (Amazonite) 1.522-1.530 0.008
tags - pearl 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% مروارید (Pearl) 1.52-1.69 0.158
tags - ammolite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% آمولیت (Ammolite) 1.52-1.68 0.155
tags - orthoclase 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% ارتوکلاز (Orthoclase) 1.518-1.530 0.008
tags - moonstone 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% مون استون (Moonstone) 1.518-1.528 0.008
tags - carletonite1 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کارلتونیت (Carletonite) 1.517-1.521 0.004
tags - poudretteite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% پودرتیت (Poudretteite) 1.511-1.532 0.021
tags - petalite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% پتالیت (Petalite) 1.502-1.518 0.012-0.017
tags - lapis lazuli 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% لاجورد (Lapis lazuli) 1.50 ندارد
tags - hauyne 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% هوینیت (Hauynite) 1.498-1.510 ندارد
tags - Ulexite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% الکزیت (Ulexite) 1.491-1.520 0.029
tags - calcite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کلسیت (Calcite) 1.486-1.658 0.172
tags - coral 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سنگ مرجان یا کُرال (Coral) 1.486-1.658 0.160-0.172
tags - moldavite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% مولداویت (Moldavite) 1.48-1.54 ندارد
tags - hackmanite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% هکمنیت (Hackmanite) 1.48 ندارد
tags - sodalite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% سودالیت (Sodalite) 1.48 ندارد
tags - chrysocolla 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% کریزوکولا (Chrysocolla) 1.46-1.57 0.023-0.040
tags - obsidian 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اوبسیدین (Obsidian) 1.45-1.55 ندارد
tags - fluorite 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% فلوریت (Flourite) 1.434 ندارد
tags - opal 40 - جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی - %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7% اوپال (Opal) 1.37-1.52 ندارد

نوشته جدول ضریب شکست نور سنگهای قیمتی اولین بار در سنگ شناس. پدیدار شد.

 

0/5 (0 نظر)
همچنین بخوانید:  فیلتر چلسی (Chelsea Filter) چیست؟ آموزش کار با ابزار گوهر شناسی فیلتر چلسی

علی اکبر

سیراف بعنوان مجله خبری و تفریحی فارسی زبانان از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است، تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران ایرانی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا