دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر

کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر

(به همراه زبده الواح محمود دهدار)

شاخه: علوم غریبه

میرزا محمد صاحب شیرازی

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۱۵۰

این کتاب شامل:

جفر جامع
طلسمات
احضار
تسخیر
اسم اعظم
خواص حروف
تعبیر خواب
طب روحانی
معالجه امراض
اقسام شعبده بازی و… میباشد.

IRT 10,000 – خرید
بستن