دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی

پدیدارشناسی روح و زیباشناسی

شاخه: متافیزیک

 هگل گئورگ ویلهلم

مترجم: دکتر محمود عبادیان

تعداد صفحات: ۳۹۲

فرمت  کتاب : PDF

این کتاب شامل:

فورمالیسم
وضع کنونی روح
عنصر علم
نمودشناسی   
مرزبندی و استدلال زیباشناسی
تصورهای معمول در باب هنر
اصل تقلید طبیعت
فلسفه کانت
مفهوم زیبایی هنری
عامل ذهنی و… میباشد.

 

IRT 15,000 – خرید
بستن