آرشیو : شغل ها

شغل بیشتر مردم سیراف چیست؟

شغل بیشتر مردم سیراف چیست؟

اشتغال : ماهیگیری: به دلیل مجاورت سیراف با دریا ، شغل بیشتر مردم صیادی و ماهیگیری است .این شغل برعکس هر شغل دیگر ساعت کاری ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی