آرشیو : آشنایی با دستگاه و رشته های هنری

آشنایی با دستگاه شور و متعلقات آن

آشنایی با دستگاه شور و متعلقات آن

آشنایی با دستگاه شور و متعلقات آن دستگاه شور یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است که آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی از ...

ادامه مطلب

قالب تفریحی