توجه : برخی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط شماره موجود در بخش تماس با ما به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود.
تعبیر خواب

تعبیر اژدها در خواب چیست؟ دیدن اژدها در خواب چه معنی دارد؟

اژدها از آن دسته خواب هایی است که ما ایرانیان کمتر آنرا تجربه میکنیم با این حال تحت تاثیر شرایط مختلف ممکن است در خواب اژدها ببینید که در این صفحه قصد داریم به تعبیر شرایط مختلف آن بپردازیم:

تعبیر دیدن اژدها در خواب چیست؟

monsterslegends_dragon

تعبیر دیدن اژدها در خواب چیست؟

اژدها از آن دسته خواب هایی است که ما ایرانیان کمتر آنرا تجربه میکنیم با این حال تحت تاثیر شرایط مختلف ممکن است در خواب اژدها ببینید که در این صفحه قصد داریم به تعبیر شرایط مختلف آن بپردازیم:

تعبیر خواب اژدها؛ محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب اژدها می گوید:

اگر ببیند اژدهایی را صاحب شده است، منظور از اژدها مار بزرگ است، با بزرگان و افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می کند.

اگر ببیند با اژدها جنگید و آن را کشت، تعبیر آنست که با دشمن درگیر می شود و شکستش می دهد.

اگر ببیند اژدها را کشت و گوشتش را خورد، بر دشمن پیروز می شود و مالی به دست می آورد و با کامروایی آن را مصرف می کند.

تعبیر خواب اژدها؛ منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درمورد تعبیر خواب اژدها می گوید:

اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد.

معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند.

اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد.

کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است.

پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.


تعبیر دیدن اژدها در خواب

جابر مغربی درباره تعبیر خواب اژدها می گوید:

اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید.

اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.

لوک اویتنهاو می گوید:

اژدها: موقعیت ناجور

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید.

لیلا برایت درباره خواب دیدن اژدها می گوید:

اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه اى دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه اى همنشین مى شوید.

دیدن اژدهاى وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است.

دیدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر مى رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را مى کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایى پیدا مى کنید.

درکتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب اژدها آمده است:

خواب یک اژدها: ثروت بزرگ

تعداد بسیاری از اژدها: ناکامی عشقی

یک ارتشی خواب اژدها ببیند: یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.

یک دختر جوان خواب اژدها ببیند: شادی بزرگ نصیب او می شود.

علی اکبر

مجله سیراف از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است،تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. 09900995320

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا