بندر سیراف

بندر تاریخی سیراف

بندر سیراف

سلام دوستان،اینجا شهرزیبای من سیراف است.

بندری که آن را عروس بندرهای بازرگانی جهان می نامند.
شهر تاریخی در جنوب ایران زمین،و هویت دریا نوردانی چون سندباد و محمد بن شاد سیرافی،هویت فرهیختگان و بزرگانی چون سیبویه و ابوسعید سیرافی

و چندین بزرگ مردان بلاد ان روز گردیده اند اشاره نمود.
سیراف هویت من است.