توجه : برخی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط شماره موجود در بخش تماس با ما به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود.
فال و طالع بینیمذهبی

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

در اینبخش بـه بررسی تعبیر خواب بیمارستان می‌پردازیم. دیدن خواب بیمارستان نشان دهنده نگرانی هایي اسـت کـه در بیداری داریم، البته بسته بـه نوع خواب و مکان آن این تعبیر می‌تواند تغییر کند. بعضی معبران بیمارستان رابه غم دوستان، بعضی آن رابه آغاز دوران سخت «البته کوتاه» و بعضی هم آنرا حاصل تجارب بیداری می‌دانند. در ادامه با مجله سیرافی ها همراه باشید.

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مریض خانه یا بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

بیمارستان نمایانگر نیاز بـه «و شاید شرکت در» روند معالجه و التیام جسم و ذهن اسـت. فرد بیننده خواب در باب سلامتی خود نگرانی‌هایي دارد کـه بـه صورت بیمارستان در رویا مشاهده میشود.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

بیمارستان: شـما دوستان خودرا نیازمند خواهید یافت

دردرون بیمارستان بودن: خبر هـای غمگین

مریضخانه: غصه

 

اچ میلر می گوید:

مشاهده‌ي بیمارستان در خواب، نشانه‌ي آن اسـت کـه بـه دیدن مریض می روید.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

خواب بیمارستان: در فلاکت می افتید.

 

تعبیر خواب مرخصی از بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید، نشانة آن اسـت کـه باید بادقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید. اگر در خواب ببینید کـه از بیمارستان مرخص میشوید، بیانگر آن اسـت کـه قصد دارید در انجام کارهایتان بخود متکی باشید.

 

تعبیر خواب به بیمارستان رفتن

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

آنلی بیتون: اما اگر خواب ببینید بـه بیمارستان میروید بـه قصد ملاقات بیماری بستری، نشانة آن اسـت کـه از حال یکی از نزدیکان خبر هـای بدی خواهید شنید. شـما در بیمارستان هستید: جای امید برایتان باقی اسـت کـه زندگی‌تان روبراه شود.

 

تعبیر خواب پرستار

اچ میلر: اگر در خواب ببینید بعنوان یک پرستار در بیمارستانی کار می کنید، بـه این معنی اسـت کـه از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین می شوید.

 

تعبیر خواب بیمارستان روانی

کتاب سرزمین رویاها: دریک بیمارستان روانی هستید: افکار و اعمالتان را بیشتر بازرسی کنید.

 


 

تعابیر بیشتر در مورد خواب بیمارستان

خواب دیدن در مورد یک بیمارستان طبق معمول زمانی معنای عمیق یا ثانویه دارد کـه شـما بطور کلی سر و کار چندانی با بیمارستان ندارید. بعنوان مثال، اگر بعلت بیماری مدام بـه بیمارستان مراجعه میکنید یا اگر یک پرستار یا دکتر هستید، دیدن خواب بیمارستان معنای چندان مهمی نمیتواند داشته باشد. دراین صورت، دیدن خواب بیمارستان ممکن اسـت یک بازتاب ساده از تجارب روزانه‌ي شـما باشد.

 

تعبیر خواب بیمارستان خالی و متروک

این خواب نشان می دهد کـه یک مسئله‌ي دکتری در زندگی واقعی‌تان وجوددارد کـه باید مورد توجه قرار گیرد. یک بیمارستان خالی کـه هیچ کس در آن نیست، نشان می دهد کـه شـما در گذشته علائم یک مشکل جسمانی یا روحی را نادیده گرفته‌اید. اگر از بیمارستانی کـه در خواب‌تان بود، دچار ترس شده بودید، معلوم می شود کـه فکر ابتلا بـه این بیماری‌ها در وجودتان واهمه ایجاد کرده‌اسـت.

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

اگر دریک بیمارستان متروک هستید و هیچ کس برای کمک بشما وجود نداشته باشد، معلوم می شود کـه شـما در مورد اختلال خاصی کـه دارید دچار سردرگمی شده‌اید. این احتمال وجوددارد کـه اخیرا یک بیماری در شـما تشخیص داده شده یا بیمار بوده‌اید و درد خاصی را تجربه می کنید کـه قابل درمان نیست.

 

تعبیر خواب دیدن تخت بیمارستان

تخت طبق معمول محل استراحت و خواب اسـت اما در مورد بیمارستان ممکن اسـت بـه این معنا باشد کـه مدت طولانی‌تری بستری خواهید بود. شاید شـما از شرایط زندگی‌تان خسته شده باشید، و بنابر این باید کمی استراحت کنید و بخوابید تا خودتان را درمان کنید.

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن یک بخش از بیمارستان در خواب نشان میدهد کـه شـما دوست دارید یک گروه پشتیبانی پیدا کنید یا افرادی کـه مسائل زندگی واقعی شـما درک میکنند و با شـما همدردی میکنند.

 

تعبیر خواب دیدن لباس بیمارستان در خواب

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

لباس بیمارستان در خواب آسیب‌پذیری یا مورد مراقبت بودن از سوی دیگران را نشان می دهد. شـما لباس‌هاي‌تان را درمی‌آورید و لباس بیمارستان را می پوشید، کـه نشان میدهد کـه عوامل بازدارنده را از خودتان دور کرده اید و بـه پرستاران و پزشکان وابسته خواهید بود. شـما بخشی از قدرت خودرا از دست می دهید تا شخص دیگری بتواند از شـما مراقبت کند.

 

تعبیر خواب بیمارستان روانی در خواب

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

بیمارستان روانی، طبق معمول جنون را در زندگی روزمره شـما نشان میدهد. شاید درک واقعیت برای شـما دشوار اسـت یا اینکه احساس می کنید همه ی‌ي آدم‌هاي دیگر دیوانه هستند. خواب دیدن در مورد یک دوست یا کسیکه دوست‌اش دارید ممکن اسـت نشان دهد کـه شـما کارهای آن‌ها را در زندگی واقعی درک نمیکنید.

 

تعبیر خواب کار کردن در بیمارستان

اگر در خواب ببینید کـه یک دکتر یا پرستار هستید و کارتان را انجام می دهید، بـه نوع بیمارانی کـه می بینید دقت و توجه داشته باشید. دیدن یک بیمار کـه وی را می‌شناسید، نشان میدهد کـه شـما توانایی درمان شخصی کـه درون‌تان اسـت را دارید.

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

اگر تمرکز روی درمان قسمت‌هاي خاصی ازبدن‌تان باشد، قسمت‌هاي مختلف بدن، بخش‌هاي مختلف زندگی شـما را نشان میدهند کـه بـه التیام نیاز دارند. بعنوان مثال، درمان یک دست توسط شـما بعنوان یک دکتر نشان می دهد کـه ممکن اسـت بتوانید بـه یک نفر در زمینه‌هاي کاری انگیزه بدهید.

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

خواب‌هایي کـه در مورد دیگر مشاغل بیمارستان هستند مانند مسئول آزمایشگاه یا متخصص بیهوشی هر کدام معنای خاص خودرا دارند. بعنوان مثال، دیدن یک متخصص بیهوشی در خواب، نشان میدهد کـه شـما می خواهید کاری کنید کـه دیگران دردشان را فراموش کنند.

 

تعبیر خواب بیمارستان در حین بارداری

زمانی کـه شـما در زندگی واقعی باردار هستید، این خواب ممکن اسـت راهی برای آماده‌سازی ذهن شـما برای مراجعه بـه بیمارستان برای بدنیا آوردن کودک‌تان باشد. ذهن شـما در حال بررسی مراحل و گام‌هاي بالفعل‌اي اسـت کـه آن‌ها را پشت سر خواهید گذاشت.

 

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان

رفتن بـه یک بیمارستان در خواب نشانه‌اي اسـت بـه این معنا کـه شـما تغییراتی را در جهت التیام رفاه روحی، عاطفی، یا فیزیکی ایجاد میکنید و سبک زندگی متعادل‌تری را انتخاب خواهید کرد.

 

با شکست مواجه شدن روش‌ های درمانی

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید روش‌هاي درمانی یا یک عمل جراحی با شکست مواجه شده بـه این معنا اسـت کـه شـما در برخورد درست با مسائل شکست خورده و دچار مشکل خواهید شد. شاید در تلاش هستید کـه راه‌حلی سریع برای رفع مشکل پیش‌آمده پیدا کنید کـه در واقع مشکل واقعی را مورد هدف قرار نمی دهد. توصیه‌هاي بد یا تلاش‌هاي بدون دقت ممکن اسـت سبب شکل گرفتن شرایط فعلی شـما باشند.

 

تعبیر خواب عدم پذیرفته شدن در خواب

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

اینکه در خواب ببینید کـه شـما را در بیمارستان نمی‌پذیرند و بستری نمیشوید، ممکن اسـت احساسات شـما را در مورد عدم توانایی حل مشکلات یا درگیر یک مشکل شدن را نشان بدهد. ممکن اسـت در حالا حاضر دچار بحران شده باشید.

 

مرد جوانی که خواب ببیند در بیمارستان است

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

مرد جوانی کـه خواب ببیند در بیمارستان اسـت احتمالا در زندگی بیداری با یکی از دوستان‌اش دچار مشکل شده‌اسـت و دوست دارد رابطه‌اش رابا او ترمیم کند.

 

تعبیر خواب بازگشت به بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

خواب برگشتن بـه بیمارستانی کـه قبلا در آن درمان شده‌اید، یک نشانه‌ي بد اسـت. این خواب وجود آسیب و صدمات روحی یا فیزیکی را نشان میدهد. نسبت بـه اوضاع سلامتی‌تان دقت زیادی بـه خرج بدهید.

 

تعبیر خواب بستری شدن در بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

خواب پذیرفته شدن در بیمارستان نشانه‌ي خوبی نیست. در واقع این خواب بدخواهان شـما را نشان میدهد کـه در تلاش هستند نقشه‌اي برای شکست دادن شـما بریزند. بـه رفتار زشت آن‌ها توجهی نشان ندهید. فقط بکوشید موفق شوید و ازآن‌ها پیشی بگیرید. احتمالا آن‌ها فقط حسادت میکنند. توهین‌هاي آن‌ها رابه خودتان نگیرید.

 

تعبیر خواب ترک کردن بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان | دیدن بیمارستان در خواب چه معنایی دارد؟

ترک کردن بیمارستان در خواب نشانه‌ي بسیار خوبی اسـت. این خواب نشان میدهد کـه بزودی التیام خواهید یافت. تنها کاری کـه باید انجام بدهید این اسـت کـه توصیه‌هاي دکتر‌تان رابه دقت رعایت کنید و خودتان را نبازید. بزودی بـه روند عادی زندگی‌تان باز خواهید گشت.

همچنین بخوانید:  نحوه برگزاری ماه رمضان در سایر کشورهای جهان

علی اکبر

مجله سیراف از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است،تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. 09900995320

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا