توجه : برخی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط شماره موجود در بخش تماس با ما به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود.

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: ۸۹

 

فصل اول- مقدمه

(۱) مقدمه

۱-۱ متابولسیم روی

۱-۱-۱ پیشگفتار

۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:

۱-۱-۱-۳تاریخچه

۱-۱-۲متابولسیم روی

۱-۱-۳-کمبود روی در بدن

۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟

۱-۱-۴-مسموم کنندگی ZinC

۱-۱-۶-استفاده‌های پزشکی

۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی

۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی:

۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت

۱-۱-۸-محرکهای دارویی:

۱-۱-۹-نتیجه

۱-۱-۹-۱فعل و انفعالات

۱-۱-۹-۲مکملهای مغذی (۸۳)   Nutritinal supplement

۱-۱-۹-۳-نحوه مصرف روی:

۱-۱-۲-متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism)

۱-۲-۱-توزیع آهن در بدن:

۱-۲-۲-هموگلوبین

۱-۲-۳-ذخیره آهن

۱-۲-۴-جایگاه انتقالی ‌آهن

۱-۲-۵-جذب آهن (Iron absorption)

۱-۲-۵-۱مکانیسم جذب آهن

۱-۲-۶-فریتین سرم (serum ferritin)

۱-۲-۶-ساختمان فریتین :

۱-۲-۶-۲برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین

۱-۲-۶-۳-عمل فریتین در بدن

۱-۲-۶-۴-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی

مقادیر نرمال آهن سرم

۱-۲-۷-۱تغییرات روزانه در آهن سرم

۱-۲-۸-اندازه گیری مقدار آهن سرم

۱-۲-۸-۱- ملاحضات کلی:

۱-۲-۸-۲ اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی:

۱-۲-۸-۳ اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی:

۱-۲-۹ اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم:

۱-۲-۹- روش اول:

۱-۲-۹-۲-روش دوم (روش رزین):

۱-۲-۹-۳- روش سوم:

فصل دوم

۲- مواد، وسایل، روشها

۲-۱ مواد

۲-۲- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده:

۳-۳- روشهای دستگاهی

۲-۴ آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری :

۲-۴-۱ تعیین طول موج  ماکزیمم:

۲-۴-۲- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:

۲-۴-۲-۱ اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین

۲-۴-۲-۲ اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

۲-۴-۲-۳ اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

۲-۴-۲-۴ اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

۲-۴-۲-۵ اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین:

۲-۴-۲-۶ اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

۲-۴-۳ بررسی اثر روی

۲-۴-۳-۱ اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین

۲-۴-۳-۲ تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین

۲-۴-۳-۳ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین

۲-۴-۳-۴ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی:

۲-۴-۳-۵ اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات

۲-۵- آزمایشات دیالیز تعادلی:

۲-۵-۱ محلول‌های لازم:

۲-۵-۲- طرز کار با دستگاه:

۲-۵-۳- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین:

۲-۵-۴- روش کنترل PH:

۲-۵-۵- طرز اندازه گیری آهن:

۲-۵-۵-۱- روش کار:

۲-۵-۶- تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین

فصل سوم-نتایج

۳- نتایج :

۳-۱ تیتراسیون اسپکتروفتومتری:

۳-۱-۱ تعیین طول موج ماکزیمم:

۳-۱-۱-۲- اثر روی بر روی متالوتایونین

۳-۱-۱-۳ اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه:

۳-۱-۲ بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:

۳-۱-۲-۱ اثر غلظت‌های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین

۳-۱-۲-۲ اثر زمان:

۳-۱-۲-۳ اثر یون بیکربنات:

۳-۱-۲-۴ اثر اسید سیتریک

۳-۱-۲-۶ اثر PH

۳-۱-۳ بررسی اثر روی

۳-۱-۳-۱ اثر تغییرات غلظت روی

۳-۱-۳-۲ اثر رقابتی روی با آهن

۳-۲ نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی:

۳-۲-۱ تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین:

فصل چهارم

بحث

آزمایشات Invitro:

Refrences

بنر سایت

در صورت مشکل در دانلود و یا درخواست کتاب و مقاله از واتس آپ و تلگرام پیام بدید.

دکمه بازگشت به بالا