مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: ۸۹

 

فصل اول- مقدمه

(۱) مقدمه

۱-۱ متابولسیم روی

۱-۱-۱ پیشگفتار

۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:

۱-۱-۱-۳تاریخچه

۱-۱-۲متابولسیم روی

۱-۱-۳-کمبود روی در بدن

۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟

۱-۱-۴-مسموم کنندگی ZinC

۱-۱-۶-استفاده‌های پزشکی

۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی

۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی:

۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت

۱-۱-۸-محرکهای دارویی:

۱-۱-۹-نتیجه

۱-۱-۹-۱فعل و انفعالات

۱-۱-۹-۲مکملهای مغذی (۸۳)   Nutritinal supplement

۱-۱-۹-۳-نحوه مصرف روی:

۱-۱-۲-متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism)

۱-۲-۱-توزیع آهن در بدن:

۱-۲-۲-هموگلوبین

۱-۲-۳-ذخیره آهن

۱-۲-۴-جایگاه انتقالی ‌آهن

۱-۲-۵-جذب آهن (Iron absorption)

۱-۲-۵-۱مکانیسم جذب آهن

۱-۲-۶-فریتین سرم (serum ferritin)

۱-۲-۶-ساختمان فریتین :

۱-۲-۶-۲برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین

۱-۲-۶-۳-عمل فریتین در بدن

۱-۲-۶-۴-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی

مقادیر نرمال آهن سرم

۱-۲-۷-۱تغییرات روزانه در آهن سرم

۱-۲-۸-اندازه گیری مقدار آهن سرم

۱-۲-۸-۱- ملاحضات کلی:

۱-۲-۸-۲ اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی:

۱-۲-۸-۳ اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی:

۱-۲-۹ اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم:

۱-۲-۹- روش اول:

۱-۲-۹-۲-روش دوم (روش رزین):

۱-۲-۹-۳- روش سوم:

فصل دوم

۲- مواد، وسایل، روشها

۲-۱ مواد

۲-۲- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده:

۳-۳- روشهای دستگاهی

۲-۴ آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری :

۲-۴-۱ تعیین طول موج  ماکزیمم:

۲-۴-۲- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:

۲-۴-۲-۱ اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین

۲-۴-۲-۲ اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

۲-۴-۲-۳ اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

۲-۴-۲-۴ اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

۲-۴-۲-۵ اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین:

۲-۴-۲-۶ اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

۲-۴-۳ بررسی اثر روی

۲-۴-۳-۱ اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین

۲-۴-۳-۲ تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین

۲-۴-۳-۳ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین

۲-۴-۳-۴ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی:

۲-۴-۳-۵ اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات

۲-۵- آزمایشات دیالیز تعادلی:

۲-۵-۱ محلول‌های لازم:

۲-۵-۲- طرز کار با دستگاه:

۲-۵-۳- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین:

۲-۵-۴- روش کنترل PH:

۲-۵-۵- طرز اندازه گیری آهن:

۲-۵-۵-۱- روش کار:

۲-۵-۶- تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین

فصل سوم-نتایج

۳- نتایج :

۳-۱ تیتراسیون اسپکتروفتومتری:

۳-۱-۱ تعیین طول موج ماکزیمم:

۳-۱-۱-۲- اثر روی بر روی متالوتایونین

۳-۱-۱-۳ اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه:

۳-۱-۲ بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:

۳-۱-۲-۱ اثر غلظت‌های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین

۳-۱-۲-۲ اثر زمان:

۳-۱-۲-۳ اثر یون بیکربنات:

۳-۱-۲-۴ اثر اسید سیتریک

۳-۱-۲-۶ اثر PH

۳-۱-۳ بررسی اثر روی

۳-۱-۳-۱ اثر تغییرات غلظت روی

۳-۱-۳-۲ اثر رقابتی روی با آهن

۳-۲ نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی:

۳-۲-۱ تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین:

فصل چهارم

بحث

آزمایشات Invitro:

Refrences

بنر سایت

در صورت مشکل در دانلود و یا درخواست کتاب و مقاله از واتس آپ و تلگرام پیام بدید.

IRT 13,000 – خرید
0/5 (0 نظر)
دکمه بازگشت به بالا
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن" data-page-url="https://sirafiha.ir/downloads/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84/">